Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. 1. Celem Polityki prywatności jest określenie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu mieszczącego się pod adresem www.uniflat.pl (dalej: „Serwis”).
 2. 2. Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 3. 3. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

DANE OSOBOWE

 

 1. 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest spółka Uniflat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, ul. Aleja Niepodległości 6, 63-200 Jarocin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001053568, NIP: 6172227023, REGON: 526144074 (dalej: „Administratorem”).
 3. 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

 1. 1. W zakresie w jakim Serwis korzysta z funkcjonalności lub technologii pochodzących od dostawców zewnętrznych, takich jak Google Ireland Ltd. oraz Meta Platform Ireland Ltd., wiąże się to z przekazywaniem danych użytkowników strony do ww. serwisów i w wąskim zakresie przetwarzania, jakim jest gromadzenie danych oraz ich transmisja do ww. serwisów – administratorem danych użytkownika fanpage są wspólnie Administrator oraz odpowiednio Google Ireland Ltd. lub Meta Platform Ireland Ltd. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google Ireland Ltd. znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl, zaś przez Meta Platforms Ireland Ltd. pod adresem: https://facebook.com/about/privacy/update.
 2. 2. Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych następuje w związku z łączącą nas współpracą (zawartą umową), w oparciu o Państwa zgodę, wysłane do nas przez Państwa zapytanie lub w związku z Państwa wizytą na naszej stronie internetowej, połączoną z wyrażeniem zgody na zamieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniach.
 3. 3. W sytuacji, gdy nie przekazaliście nam Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio źródłem, z którego je pozyskaliśmy, mogą być przede wszystkim podmiot, z którym współpracujemy (tj. partnerzy biznesowi), współpracownicy oraz ogólnodostępne źródła informacji takie jak publiczne rejestry przedsiębiorców i strony internetowe.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

 1. 1. Przedstawieniu Pani/Panu oferty nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub użytkowy w związku z wypełnieniem i wysłaniem przez Panią/Pana formularza kontaktowego, co stanowi Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub
 2. 2. wysyłania Pani/Panu informacji marketingowych, dotyczących innych lokali mieszkalnych lub użytkowych, które znajdują się w ofercie Administratora i są realizowane przez partnerów Administratora, na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie dodatkowego pola pod formularzem kontaktowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. 3. lubpodjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub użytkowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana wyrażone (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. 4. lubumówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów, w tym prezentacji nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny lub użytkowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub działaniami podejmowanymi na żądanie osoby, której dotyczy umowa w zakresie pośredniczenia w sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do momentu upływu terminów do dochodzenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prawo do podjęcia działań w celu realizacji przysługujących mu roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej przez Administratora umowy w zakresie pośredniczenia w sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych lub udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

DANE:

 

 1. 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym podanie następujących danych może być niezbędne:
  1. 1. imię i nazwisko – jest niezbędne w celu skorzystania z formularza: konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wysłania formularza i przedstawienia Pani/Panu oferty lokali mieszkalnych lub usługowych;
  2. 2.numer telefonu lub adres email – do wysłania formularza niezbędne jest podanie co najmniej jednej z tych danych, w zależności od Pani/Pana wyboru co do preferowanej formy kontaktu. Może Pani/Pan podać zarówno numer telefonu, jak i adres email (jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt telefoniczny i mailowy) albo jedną z tych danych (jeśli wyraża Pani/Pan zgodę wyłącznie na kontakt telefoniczny albo mailowy).

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. 1. do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie lub
  2. 2. przez czas podejmowania działań zmierzający do zawarcia umowy, na podstawie której nabędzie Pan/Pani prawo własności lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego znajdujących się w ofercie Administratora, lub
  3. 3. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia zrealizowania prawnie uzasadnionego.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

 1. 1. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do zawarcia umowy, na podstawie której nabędzie Pan/Pani prawo własności lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego znajdujących się w ofercie Administratora oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy oraz dla potrzeb rozliczeń publicznoprawnych, maksymalnie 3 lat od dnia zawarcia ww. umowy, chyba że przepisy prawa wymagają, by przechowywanie odbywało się przez okres dłuższy.
 2. 2. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Administratora dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której nabędzie Pan/Pani prawo własności lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego znajdujących się w ofercie Administratora lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania, chyba że przepisy prawa wymagają, by przechowywanie odbywało się przez okres dłuższy.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. 1. pracownicy i współpracownicy Administratora, w tym osoby wykonujące na zlecenie Administratora czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  2. 2. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe, operatorom usługi mailingu, podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe, podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, firmom doradczym, pracownikom oraz współpracownikom ww. podmiotów,
  3. 3. podmiot realizujący inwestycję, w której będzie się znajdowała nieruchomość, na której nabycie prawa własności się Pani/Pan zdecyduje,
  4. 4. partnerzy biznesowi Administratora w zakresie świadczonych przez nich usług wykończenia lokali mieszkalnych lub użytkowych pod klucz.
  5. 5. Dodatkowo dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom państwowym uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – z wyjątkiem przypadków opisanych w Polityce prywatności – związanych z korzystaniem z naszego Serwisu.

 

PRAWA KONSUMENTA

 

 1. 1. Informujemy, że w granicach określonych w przepisach prawa, przysługują Państwu następujące prawa:
 2. 2. dostępu do swoich danych osobowych – w przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane, mają Państwo prawo do otrzymania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przechowywania danych lub kryteriach jego ustalania (art. 15 RODO);
 3. 3. otrzymania kopii danych osobowych – otrzymanie pierwszej kopii jest bezpłatne, za kolejne Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych (art. 15 RODO);
 4. 4. sprostowania danych osobowych – w sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
 5. 5. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 6. 6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 7. 7. przeniesienia danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Państwu prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania przesłania przez Administratora danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
 8. 8. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym złożenia sprzeciwu, gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO);
 9. 9. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych;
 10. 10. wniesienia skargi do organu nadzoru tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z którym można skontaktować się poprzez sposoby wymienione na stronie internetowej UODO w zakładce kontakt pod adresem: hdps://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 

KORESPONDENCJA

 

 1. 1. Wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych proszę kierować w formie pisemnej na oficjalny adres siedziby Administratora bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@uniflat.pl.